පුවත්

  • Xiamen Gachn listed on the NEEQ successfully

    ෂියාමන් ගැච්න් NEEQ හි සාර්ථකව ලැයිස්තුගත කර ඇත

    2015 අප්‍රියෙල් 21 වන දින, ඉහළ මට්ටමේ බුද්ධිමත් ඇසුරුම් උපකරණවල පළමු තොගය හඳුනා ගැනීමෙන් SMB කොටස් පද්ධතියේ ලැයිස්තුගත කර ඇති ෂියාමන් ගැච්න් ටෙක්නොලොජි ලිමිටඩ් (පහත දැක්වෙන්නේ අපි ගච්න් ලෙස හඳුන්වන්නෙමු) ය. . ගැච්න් 2011 දී ආරම්භ කරන ලදී, එය නව සහ ඉහළ ...
    වැඩිදුර කියවන්න